Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Arbetsmarknad

Geologer har bokstavligen jorden som arbetsfält och efterfrågan på deras kunskaper har ökat kraftigt de senaste åren. De inventerar och tar tillvara naturresurser, planerar väg- och tunnelbyggen, letar efter malm, mineral och grundvatten, jobbar med oljeprospektering, miljö och naturvård och anlitas när det ska byggas hus och anläggningar. Geologer jobbar på konsultfirmor, privata och statliga företag, länsstyrelser och kommuner. I Sverige finns det drygt 200 företag med geologisk verksamhet, flera av dem är konsultföretag som jobbar med miljön.
Som geolog har du stora möjligheter att arbeta utomlands, inte minst i u-länder med t.ex. vattenfrågor. Det finns ett ökat behov av att förebygga naturkatastrofer som drabbar människor världen över och här spelar är geologens specialkunskaper en viktig roll. Är du geolog har du kunskaper om och kan jobba i hela världen.
Enligt den senaste studentbarometern bedömer åtta av tio studenter inom geologi, miljö- och hälsoskydd och miljövetenskap arbetsmarknadsutsikterna som goda (Renehed 2011, sid. 63). Med en geologiexamen från Lunds universitet är du väl förberedd för arbetslivet. Så här skriver Emil Engvall som påbörjade en anställning på Sweco i Helsingborg under hösten 2015 till en av sina lärare vid geologiska institutionen: "Tack! Det känns väldigt roligt, vilken grej att börja arbeta på riktigt med sådant som man faktiskt pluggat! Ni skall ha en stor eloge på Geologiska institutionen för hur uppdaterade ni är på hur saker går till i arbetslivet."

Några exempel på inledande karriärvägar för f.d. geologistudenter från Lund:

Li Stenberg
Li Stenberg
Hydrogeolog, WSP Environmental i Helsingborg och i Malmö

Jag började läsa geologi av en slump och insåg ganska snart att det var detta jag ville arbeta med. I oktober 2010 presenterade jag mitt masterarbete som handlade om en hydrogeologisk undersökning av en floddal i Gorongosa National park, Moçambique, framförallt med hjälp av resistivitetsmätningar. Sedan april 2011 arbetar jag som hydrogeolog på WSP Environmental, där jag framförallt arbetar med olika typer av vattenfrågor men även med förorenad mark. Arbetsuppgifterna är mycket omväxlande och givande – skrivbordsjobb varieras med fältarbete. Alla projekt är unika och det går inte en dag utan att man lär sig någonting nytt.

 

Johanna Holm
Johanna Holm
Gruvgeolog, Boliden Mineral AB i Boliden

Efter att jag under våren 2011 avslutat mitt kandidatarbete i geologi vid Lunds universitet hade jag som mål att få arbeta som geolog. Hösten samma år, under mina fortsatta geologistudier, fick jag plötsligt arbete som gruvgeolog på Boliden Mineral AB och flyttade 120 mil norrut till den trevliga staden Skellefteå. Min arbetsdag inleds med ett besök i Sveriges djupaste gruva, 1323 meter under markytan, där jag karterar bergrum och identifierar bergarter och olika geologiska strukturer. Syftet med arbetet är att styra brytningen till de områden där det finns malm och ge riktlinjer för nästa borrning. Det är med andra mitt ansvar att se till att vi bryter malm och inte gråberg, dvs. alla andra bergarter.

 

 Kristina Arvidsson
Kristina Arvidsson
Miljökonsult, NIRAS i Malmö

Efter två år på geoekologiprogrammet i Umeå och sedan närmare fyra år på geologiska institutionen i Lund tog jag min masterexamen våren 2010. I mitt examensarbete gjorde jag resistivitetsmätningar i Gorongosa National Park, Mocambique där fältarbetet bekostades av ett s.k. "Minor Field Studies"-stipendium från SIDA. Syftet med studien var att undersöka hydrogeologin i området. Efter examen fick jag anställning som geolog/miljökonsult på Sweco i Jönköping i en grupp som heter Vatten & Miljö. Där jobbade jag i 3,5 år innan jag gick vidare till NIRAS i Malmö där jag nu varit i 2 år och fortsatt arbetar som miljökonsult. I huvudsak jobbar jag med projekt inom förorenad mark, men även hydrogeologiska och geofysiska frågor dyker upp. På NIRAS jobbar vi med många spännande uppdrag, bl.a. åt SGU och Försvarsmakten. Vi har stort fokus på teknikutveckling och att testa nya metoder för provtagning och åtgärder, vilket är väldigt roligt. Det är ett roligt och varierande arbete med både fältarbete och skrivbordsjobb.

 

My Riebe
My Riebe
Doktorand i kosmokemi, ETH Zurich

Jag gled in på geologi av en slump, men efter ett par veckors introduktionskurs insåg jag att jag hamnat helt rätt, inom geologin ryms så mycket och nästan allt är spännande. Allra häftigast tycker jag att geologin är när jorden sätts i ett större perspektiv. Vad hände under solsystemets tidiga historia? Hur påverkas vi av händelser i andra delar av solsystemet? Jag skrev båda mina examensarbeten med inriktning mot meteoriter. Under mitt masterarbete fick jag en del internationella kontakter genom mina handledare och ett par månader innan jag blev klar med min master fick jag erbjudande om en doktorandtjänst i ett projekt inom kosmokemi på ETH i Zurich, Schweiz. Det var inte svårt att bestämma sig för att tacka ja!

 

Filip Nilsson
Filip Nilsson
Geolog, Länsstyrelsen i Jönköpings län

Efter att ha avslutat min utbildning till geolog med ett examensarbete om lakvattenspridningen vid en deponi med hjälp av resistivitets- och IP-mätning fick jag jobb på Länsstyrelsen i Jönköpings län. Jag arbetar i huvudsak med inventering av potentiellt förorenade områden, men även med andra uppgifter som GIS och att besvara frågor från konsulter och fastighetsägare om förorenade områden i länet. Inventeringsarbetet görs med hjälp av arkivmaterial, historiska kartor, intervjuer, platsbesök m.m.. Slutligen resulterar det i en riskklassificering som är ett prioriteringsverktyg över vilka området som ska gås vidare med och undersöka närmare och i vissa fall sanera.

 

Pia Söderlund
Pia Söderlund
Disputerad berggrundsgeolog

Från att ha varit i restaurangbranschen under många år bytte Pia bana 1995 och utbildade sig till geolog. 1999 var hon färdig berggrundsgeolog och fick kort därpå anställning på konsultfirman SWECO som handläggare med huvudinriktning på geofysiska mätmetoder. En doktorandtjänst i samarbete md SKB (Svensk Kärnbränslehantering AB) gjorde att Pia sökte sig tillbaka till universitetet. I april 2008 disputerade hon och mindre än en månad senare började hon på konsultfirman Tyréns nu med inriktning på berg. Idag kombinerar Pia sitt arbete som uppdragsansvarig för olika projekt med att vara ute fält där hon utövar sina geologiska kunskaper.

 

Jonas Siikanen
Jonas Siikanen
Geofysiker på ÅF Infrastruktur AB, Geofysik

”År 2007 tog jag examen i fysik med inriktning mot geofysik. Examensarbetet gjordes i samarbete med institutionerna för fysik, geologi och teknisk geologi (LTH). Nu ansvarar jag för uppdrag som baseras på den geoelektriska metoden, vilket ger mig förmågan att t.ex. se en förorenings utbredning, djup till berggrundsyta och andra lagerföljder, sprucket eller osprucket berg, sedimentmäktighet på sjöars botten m.m. Kombinationen av teoretiska och praktiska utmaningar samt varierande fältarbete är för mig väldigt roligt och stimulerande.” Mer info: http://www.af.se/sv/Omraden/Infrastruktur--Samhallsplanering/Samhallsplanering/Geofysik

 

Mimmi Nilsson
Mimmi Nilsson
Doktorand, berggrundsgeologi

”Redan under grundutbildningens första år blev jag intresserad av isotopgeologi, framförallt åldersbestämning av bergarter. Tanken på att titta på något så litet, ur ett så stort perspektiv som jordens geologiska historia fascinerar mig. Efter att jag hade jobbat som extrageolog på Grönland två somrar utkristalliserade sig det perfekta examensarbetet för mig: åldersbestämning av diabaser från sydvästra Grönland. Isotoper av uran och bly från mineral i diabaserna utgör en "geologisk klocka" som börjar ticka då bergarten bildas. Efter avslutad magisterexamen 2009 sökte jag och fick en doktorandtjänst inom samma ämne. Åldrarna kan användas till rekonstruktioner av kontinenters läge 2.7 miljarder år tillbaka i tiden.”

 

Anna Brunzell
Anna Brunzell
Geolog Sweco Viak i Malmö

”Jag gjorde examensarbetet i samarbete med Sweco Viak. Jag visade hur man med geofysiska mätmetoder kan lokalisera föroreningar i marken.” Anna jobbar nu med att bygga upp en 3D-modell av geologin i hela Malmö stad. ”3D-modellen kan användas vid tolkning, t.ex. när ett stort bygge planeras. Det hade varit perfekt att ha en sådan modell när man började bygget av Citytunneln i Malmö.”

 

Daniel Fredh
Daniel Fredh
Klimatforskare, Lunds universitet

”Nästan direkt efter avslutat examensarbete sökte och fick jag en doktorandtjänst på Geologiska institutionen. Min forskning handlar om hur växternas biologiska mångfald har förändrats i södra Sverige de senaste 3000 åren. Förändringarna studerar jag bl.a. genom analys av pollen som fallit ner och bevarats i sjösediment. Det är ett naturligt arkiv för delar av jordens historia. Min doktorandtjänst hade inte varit möjlig utan inspirerande lärare och en gedigen utbildning inom geologiprogrammet på Lunds universitet.”

 

Sidansvarig:

Vittringslandskap Hunneboklåvor Bohuslän. Foto Helena Alexanderson
Hunneboklåvor Bohuslän. Foto Helena Alexanderson