Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

GEOB25

Geologi i samhället, 15 hp

Geologi är en vetenskap med många praktiska tillämpningar av stor betydelse för människan och de resurser vi behöver i det moderna samhället. Kunskap om hur jordens yta ser ut och förändras över tid är grundläggande för en hållbar utveckling och nyttjande av naturresurser såsom dricksvatten, mineraler, geoenergi och avfallshantering. Geologisk kunskap är en förutsättning för att minimera effekterna av föroreningsspridning till mark och vatten som kan ge negativa effekter på människors hälsa och miljön. På denna kurs tar vi upp frågeställningar om hur vi använder geologiska kunskaper för att skapa en hållbar utveckling där tillräckligt med naturresurser ska finnas för samhällets behov samtidigt som vi värnar om miljön.

Stenbrott - Rensning av brunn - SYSAV

Den inledande delkursen om hydrogeologi fokuserar på grundvatten, d.v.s. det vatten som finns under markytan och som nybildas kontinuerligt genom vattnets kretslopp. Olika processer ovan mark, i den omättade zonen och i grundvattenzonen påverkar grundvattnets kvalitet och kvantitet. På kursen lär du dig hur vatten infiltrerar och vad som påverkar dess transport genom jord- och berglager samt om olika typer av akvifärer och deras egenskaper.

Därefter följer en delkurs om förorenad mark och deponier. Här får du lära dig om hur vi i Sverige arbetar med markföroreningar, nationella mål för arbetet och framtida utmaningar. Du lär dig också om olika processer i deponier och hur de påverkar den omgivande miljön. Vidare behandlas grundläggande geologiska och hydrogeologiska förhållanden vid val av deponiplats. Avslutningsvis behandlas utformningen med avseende på geologiska och konstgjorda barriärer och hur sluttäckning utförs.

Den avslutande delkursen om georesurser ger dig grundläggande kunskaper om bildning och förekomst av, samt prospekteringsmetoder för ekonomiskt viktiga råvaror, t.ex. kol, petroleum, malmer, industrimineral och ballast. Dessutom behandlas nya viktiga områden inom miljösektorn, som koldioxidlagring och geotermisk energi. Ytterligare ett moment fokuserar på de geologiska förutsättningarna för slutförvar av utbränt kärnbränsle och utmaningar kopplade till detta. I kursen ingår även studiebesök hos företrädare för industrin.

Under kursens gång kommer du att få utbildning och träning i både skriftlig och muntlig kommunikation. Dessutom får du värdera egna och andras skriftliga presentationer samt ge kamratrespons. Du kommer även att utveckla din informationskompetens genom sökning, värdering och hantering av olika litteraturkällor och databaser.

Allmänt

Detta är en obligatorisk kurs på kandidatprogrammet i naturvetenskap, inriktning geologi (NGNAT GEOB). Kursen läses under andra halvan av tredje terminen, se studiegång.

Ansökan

Kurstid: HT2, heltidsstudier
Behörighetskrav: Grundläggande samt GEOA02 eller motsvarande
Utbildningsnivå: Grundnivå

Ansök hos www.antagning.se

Studievägledare

Karl Ljung
studievagledare [at] geol [dot] lu [dot] se (studievagledare[at]geol[dot]lu[dot]se)

Resurser

Kursplan (pdf, ny flik)
Kurslitteratur (pdf, ny flik)
Schema - Observera att scheman endast är preliminära fram till en månad före kursstart
Canvas
Kursanalys (pdf, ny flik)

Kursansvarig