Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Ledningsstruktur

Geologiska institutionens ledningsråd

Ledningsrådet består av personer med olika typer av ledningsuppdrag på institutionen och fungerar som stöd för prefekt i olika beslutsfrågor. I ledningsrådet diskuteras många av de löpande ärenden som varje vecka måste beaktas av institutionsledningen och här hanteras även frågor av mer strategisk karaktär inom både grundutbildning och forskning. Ledningsrådet har som prioriterad uppgift att bereda ärenden inför institutionsstyrelsens sammanträden. Utöver detta är rådet ett viktigt dialogforum för informationsöverföring mellan institutionens verksamhet och fakulteten. Ledningsrådets personella sammansättning gör att information snabbare når ut i verksamheten och att beslutskvaliteten blir högre eftersom aktuella frågor blir mångsidigt belysta före beslut av prefekt eller institutionsstyrelse.

Ledningsgruppen träffas torsdagar udda veckor kl. 13:00, eller då prefekt sammankallar. Alla anställda har möjlighet att föra ärenden eller synpunkter till ledningen inför mötena, antingen direkt till någon av rådets medlemmar eller via vår förslagslåda vid brevfacken.

 

LG2019

Ledningsrådet 2019: Daniel Conley (studierektor forskarutbildning), Ulf Söderlund (ämnesföreträdare BGG)Anders Scherstén (prefekt), Raimund Muscheler (ämnesföreträdare KVG, ställföreträdande prefekt), Åsa Wallin (husprefekt, representant övrig personal), Dan Hammarlund (studierektor GU). I ledningsrådets möten deltar även Gisela Caesar (kanslichef, ej med på bild).

Geologiska institutionens styrelse

Institutionsstyrelsen är institutionens yttersta beslutande organ. Styrelsen leds av prefekt och dess sammansättning återspeglar institutionens två avdelningar, de olika personalgrupperna samt representanter för grund- och forskarutbildning (se fakultetens besluts- och delegationsordning kap. 3.1).

Styrelsen väljs på tre år.

Institutionsstyrelsen 2018-2020: Anders Scherstén (ordförande), Helena Alexanderson (lärare), Carl Alwmark (lärare), Dan Hammarlund (lärare), Vakant (övrig personal/forskare), Raimund Muscheler (lärare), Charlotte Möller (lärare), Gert Pettersson (övrig personal), Ulf Söderlund (lärare), Åsa Wallin (övrig personal), Sofia Åkesson (doktorand), Tim Bjermo (student).

Suppleanter: Git Klintvik Ahlberg (övrig personal), Johan Lindgren (lärare), Charlotte Sparrenbom (lärare), vakant (student).

Institutionsstyrelsen sammanträder tre gånger per termin, eller då prefekt sammankallar.
Institutionsstyrelsens protokoll: http://www.geol.lu.se/internt/protokoll/styrelse/

FU-kommitté

Geologiska institutionen har en gemensam forskarutbildning och forskarutbildningskommitté med Institutionen för Naturgeografi och Ekosystemanalys (INES). Nämnden ska bevaka och främja utbildning på forskarnivå inom institutionerna, vara aktiv i frågor rörande utbildning av handledare och internationalisering med mera. Nämnden är därutöver ett beredande organ inför beslut i institutionsstyrelsen i ärenden om utbildning på forskarnivå. Nämndens ordförande är Studierektor för forskarutbildningen (Jonas Ardö, INES). http://www.cgb.lu.se/forskarutbildning.htm.

GU-nämnd

GU-nämnden har det övergripande ansvaret för att utveckla och samordna utbildningen på grund- och avancerad nivå inom institutionen. Nämnden ska vara ett forum för diskussioner och långsiktig planering samt leda institutionens kvalitetsarbete inom utbildningen på grundnivå och avancerad nivå.

I nämnden ingår Studierektor för grundutbildningen (Dan Hammarlund, sammankallande), studievägledare (Karl Ljung) och utbildningsadministratör (Martin Nalepa).

Jämställdhetskommitté

Jämställdhetskommitténs huvudsakliga uppgift är att ta fram förslag till jämställdhetsplan samt årligen följa upp och revidera densamma. En viktig uppgift för kommittén är också att öka medvetenheten om jämställdhet vid institutionen. Kommittén rapporterar sitt arbete till institutionsstyrelsen. Till jämställdhetskommitens hemsida

Arbetsmiljöorganisation

Arbetsmiljöorganisation

Andra uppdrag vid institutionen

Brandansvarig: Åsa Wallin

KLARA-ansvarig (kemikalier): Git Klintvik Ahlberg
Miljökoordinator: Gert Pettersson

Sidansvarig: