Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Paleoekologi och paleoklimatologi

För att bättre förstå jordens klimat och ekosystem och öka vår förmåga att förutsäga framtida antropogena klimatförändringar krävs det detaljerad och integrerad kunskap om klimat- och miljöförändringar i det förflutna och dessas samband med jordsystemets processer. Inom områdena paleoekologi och paleoklimatologi arbetar vi framför allt med fanerozoikum, d v s perioden från övergången från prekambrium till kambrium för 542 miljoner år sedan till den nuvarande geologiska epoken, holocen, och med en mängd olika terrestra och marina miljöer och paleomiljöer över hela jorden. Vi undersöker den taxonomiska sammansättningen av olika organismgrupper och deras stabila isotopgeokemi i nutida och fossila sediment. Genom att integrera en mångfald olika marina och terrestra proxydata kan vi rekonstruera centrala aspekter av klimatet, som t ex temperatur, luftfuktighet, havsnivå samt havets och atmosfärens kretslopp. Forskningsområdet har tre huvudsakliga inriktningar: 1) kalibrering och utvärdering av proxydata samt kvantifiering av osäkerhetsuppskattningar, 2) framtagande av data med mycket hög tids- och rumsmässig upplösning, 3) intensifierad integrering av terrestra och marina proxydata i modellexperiment. Denna forskning kommer att leda till ökad kunskap om hur klimatförändringar uttrycks i globala kopplingar mellan hav och atmosfär och hur klimatprocesserna är kopplade till förändringar i kolets kretslopp. Vår forskning gör det möjligt att utvärdera hypoteser om mekanismerna bakom klimatförändringar och ekologiska förändringar och ger en bättre förståelse för de bakomliggande processerna.