GEOA02

Planeten Jorden - en introduktion, 15 hp

Visste du att det svenska landskapet är präglat av tidigare dramatiska händelser med jordbävningar, bergskedjebildning, vulkanism och nedisningar? Under denna kurs kommer du att få se exempel på sådana händelser under våra exkursioner i Skåne. Kursen är ingången till geologiprogrammet och ger dig en bred introduktion till olika delar av geologin. Du får grundläggande kunskap om vår planets uppbyggnad och spännande utveckling, från dess bildning för 4,5 miljarder år sedan till nutid, och om de processer som ständigt förändrar den. Kursen kommer också att göra dig bekant med mineral, bergarter, fossil och jordarter, och hur berggrunden och jordarterna bestämmer naturförhållandena, landskapets utseende och fördelningen av naturresurserna. De geologiska baskunskaperna kommer att öppna vägen till en ny, spännande värld och inspirera dig till att se naturen med nya ögon.

 

GEOA01 - kullen
På Kullaberg får studenterna möjlighet att undersöka olika bergarter och mineral, vilka utgör ledtrådar till att förstå berggrundens historia

Allmänt GEOA02

Detta är en obligatorisk introduktionskurs på kandidatprogrammet i naturvetenskap, inriktning geologi (NGNAT GEOL). Kursen är även lämplig som breddning inom andra naturvetenskapliga inriktningar. Om Du ansöker och antas till NGNAT GEOL blir Du automatiskt antagen till GEOA02 under första halvan av första terminen, se studiegång. Kursen har ett begränsat antal platser för studenter som inte är programregistrerade.

Ansökan

Kurstid: HT1, heltidsstudier
Behörighetskrav: Grundläggande behörighet samt Fy 1a (eller 1b1+1b2), Ma 4, Ke 1 och Bi 1 eller Fy A, Ma D, Ke A och Bi A
Utbildningsnivå: Grundnivå

Ansök hos www.antagning.se