Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

GEOC08

Förorenad mark, 15 hp

En av samhällets stora utmaningar är de ca 80 000 förorenade områden som finns i Sverige. Geologiskt kunnande är en förutsättning för att undersöka och hantera dessa mänskligt orsakade miljöföroreningar som orsakar skador på mark och vatten och som dessutom kan ge negativa effekter på människors hälsa. Kursen tar sitt avstamp i miljökvalitetsmålet ”Giftfri miljö” och består av fem delmoment.

Under ett introducerande moment med fallstudier får du bekanta dig med problematiken kring förorenad mark genom läsning av rapporter från redan undersökta områden samt redovisning och diskussioner om utförda riskbedömningar. Därefter följer ett teorimoment som behandlar källhantering och bakgrundsmaterial, inventering av förorenade områden, undersökningsmetoder, lagstiftning, riktvärden, riskbedömning, planering av undersökningar, MIFO-metodiken, föroreningsspridning och de olika myndigheternas ansvar i Sverige. Här får du också göra ett besök på ett förorenat område.

Ett moment om föroreningstyper och saneringsmetoder ger dig en överblick över vanligt förekommande föroreningstyper, deras typiska egenskaper, och vilka möjliga saneringsmetoder det finns. Du får också träning i bedömning av vilka föroreningar och saneringsprocesser som kan förekomma i olika geologiska miljöer. Ett moment om planering och genomförande av undersökningar av förorenade områden ger dig en introduktion till jordartskartering för upprättande av en geologisk och hydrogeologisk karta samt träning i författande av en egen rapport om behandlar riskbedömning av ett fiktivt förorenat område.

Slutligen följer ett moment om deponier, d.v.s. avfallsupplag och liknande som kan innehålla många olika typer av förorenande ämnen.  För att förstå hur dessa föroreningar förekommer och med vilken hastighet de rör sig från en deponi får du utföra transportmodellering för olika föroreningar och olika geologiska och hydrogeologiska scenarier.

Under kursens gång får du utbildning och träning i både skriftlig och muntlig kommunikation. Dessutom får du värdera egna och andras muntliga och skriftliga presentationer samt ge kamratrespons. Du utvecklar även din informationskompetens genom sökning, värdering och hantering av olika litteraturkällor, databaser och simuleringsprogram. Du får också utveckla din förmåga att förstå hydrogeologiska problem i tre dimensioner och över tid.

 

GEOP04
Provtagning av förorenad mark under kursen. Exempel på samlad bedömning vid riskklassning.

Allmänt

Detta är en valfri kurs, främst på kandidatnivå, se studiegång, men som även är öppen för studenter inom andra naturvetenskapliga inriktningar som har läst en grundkurs i geologi. Kursen läses under andra halvan av vårterminen.

Ansökan

Kurstid: VT2, heltidsstudier
Behörighetskrav: Grundläggande samt 75 hp i naturvetenskapliga ämnen vari skall ingå en av kurserna GEOA01, GEOA02, GEOA81, GEOA82 eller motsvarande.
Utbildningsnivå: Grundnivå

Ansök hos www.antagning.se

Studievägledare

Karl Ljung
studievagledare [at] geol [dot] lu [dot] se (studievagledare[at]geol[dot]lu[dot]se)

Resurser

Kursplan (pdf, ny flik)
Kurslitteratur (pdf, ny flik)
Schema - Observera att scheman endast är preliminära fram till en månad före kursstart
Canvas
Kursvärdering och kursanalys (pdf, ny flik)

Kursansvarig