Arbetsmarknad

Med en geologiexamen från Lunds universitet är du väl förberedd för arbetslivet!

Som geolog har du jorden som arbetsfält och efterfrågan på dina kunskaper har ökat kraftigt de senaste åren. Det finns stora möjligheter att arbeta både i Sverige och utomlands, inte minst i u-länder med t.ex. vattenfrågor. Det finns ett ökat behov av att förebygga naturkatastrofer som drabbar människor världen över och här spelar är geologens specialkunskaper en viktig roll. Är du geolog har du kunskaper om och kan jobba i hela världen.

Geologer gör stor skillnad i vårt samhälle och geologers insatser gör att vi kan ta hand om miljö och natur, bygga hus som vi kan bo i, vägar som vi kan använda för transport och att vi har tillgång till vårt livsnödvändiga dricksvatten. Dessutom är vårt grundvatten viktigt för så väl sjöar och hav som natur. I Lund är vi specialiserade på hydrologi, läran om vattenförhållandena på jorden.

Som geolog kan du få jobb på konsultfirmor, privata och statliga företag, länsstyrelser och kommuner. I Sverige finns det drygt 200 företag med geologisk verksamhet, flera av dem är konsultföretag som jobbar med miljön.

Exempel på arbetsområden är inventering och tillvaratagande av naturresurser, planering av väg- och tunnelbyggen, att söka efter malm, mineral och grundvatten, oljeprospektering, och att arbeta som konsult inför hus- och anläggningsbyggen, och miljö- och naturvård.

Var och vad kan jag arbeta med som geolog?

Geologi är mycket brett och det är gör att du kan arbeta inom en mängd olika arbetsområden. Exemplen nedan är bara några få av allt du kan välja bland när du kommer ut i arbetslivet. 

Miljöutredningar

Många geologer arbetar med miljöutredningar och att arbeta med förorenad mark och sanering är vanliga arbetsområden. I miljöutredningar ingår ofta en beskrivning av geologiska och hydrologiska förhållanden som en del av en miljökonsekvensbeskrivning. Den beskriver vad ingreppet innebär för miljön och omgivningen och krävs för att få tillstånd för att genomföra det. Den är viktig för att se till att det inte sker någonting som är farligt för människors hälsa och miljön. Det är inte så vanligt, men man kan även arbeta med t.ex. slutförvaring av radioaktivt material.
Exempel på arbetsplatser är Svensk Kärnbränslehantering AB och Sweco VBB.

Jessica arbetar som miljögeotekniker på Tyréns

Kristina arbetar som miljökonsult på NIRAS  

Kartering

Det är en metod som geologer ofta använder sig av. Man gör mätningar för att kartlägga marken på ytan och på djupet för att göra geologiska kartor. De används sedan när man planerar olika sorters insatser hos t.ex. kommuner, länsstyrelser, myndigheter och företag.
Exempel på arbetsplatser är myndigheten SGU (Sveriges geologiska undersökning) och ESRI S-GROUP Sverige.

Geoteknik

Om du arbetar som geotekniker kan du använda dig av många olika sorters metoder i samband med olika sorters byggnationer. Du är specialist på att välja rätt metod för den specifika situationen och platsen. Du samarbetar bl.a. med ingenjörer inför, under och efter mark- och vattenbyggnation såsom anläggning av hus, vägar, järnvägar, tunnlar, broar, hamnar, farleder o.s.v.
Exempel på arbetsplatser är Sigma, Sweco VBB och WSP.

Daniel arbetar som miljögeotekniker på Sigma

Li arbetar som hydrogeolog på WSP Environmental

Sökande efter naturresurser

En del geologer arbetar med prospektering. Det innebär att man söker efter olika naturresurser och råvaror som t.ex. olja och mineraler, och då kan du arbeta på oljerigg, med guldvaskning i Alaska, eller arbete i gruva. Andra typer av arbetsområden kan vara geokemi, bergartsgeologi, strukturgeologi och geofysik.
Exempel på arbetsplatser är LKAB, Boliden Mineral, Sveriges Bergmaterialindustri, Nordkalk och Lundin Mining.

Identifiering av geologiska naturminnen

Olika aktörer behöver kunskap om geovetenskapliga värden i planeringssammanhang och då kan du som geolog arbeta med att identifiera sådana geologiska naturminnen.
Exempel på arbetsplatser är organisationer, företag, kommuner, länsstyrelser och centrala myndigheter som Naturvårdsverket, Vägverket och Energimyndigheten.

Lära ut geologisk kunskap

Du kan arbeta som lärare och föreläsare inom högskolor och universitet, men även sprida kunskap om geologi till allmänheten på olika sätt. 
Exempel på arbetsplatser är universitet och högskolor, Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm, Evolutionsmuseet i Uppsala, Geologiska föreningen och Geologins Dag.

Forskning

Geologi är ett mycket brett ämne och det gör att du kan arbeta med forskning inom en mängd olika områden och fördjupa dig inom det du är allra mest intresserad av. I Lund har vi flera forskningsområden och man kan t.ex. forska om klimat- och miljöförändringar genom tiderna, hållbar användning av naturresurser som t.ex. vatten och bergarter, jordens historia och livets utveckling – som man kan se tecken av i t.ex. fossiler, rymden och livets utveckling i solsystemet, kontinenternas rörelser och processer, istidernas och solens påverkan på vår planet.
Exempel på arbetsplatser är universitet och högskolor, forskningsinstitut och myndigheter.

Josefin arbetar som doktorand vid Lunds universitet

Mimmi arbetar som postdoktoral forskare på Naturhistoriska Riksmuseet