Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Arbetsmarknad

Med en geologiexamen från Lunds universitet är du väl förberedd för arbetslivet!

Som geolog har du jorden som arbetsfält och efterfrågan på dina kunskaper har ökat kraftigt under de senaste åren. Det finns goda karriärmöjligheter både i Sverige och utomlands, inte minst inom miljösektorn där vattenfrågor och hållbar hushållning med naturresurser får allt större uppmärksamhet. Dessutom finns även ett ökat behov av att förebygga och mildra naturkatastrofer som drabbar människor världen över, och här är dina specialkunskaper viktiga.

Geologer gör viktiga insatser inom samhällsplanering och infrastruktur. Utbildningen i Lund har ett tydligt fokus på tillämpad geologi med specialkurser inom grundvatten, geofysisk undersökningsmetodik och förorenad mark.

Din kompetens behövs!

Som geolog kan du få jobb inom den privata sektorn, främst på olika typer av konsultföretag, men även inom statlig, regional och kommunal verksamhet. Inom båda sektorerna har behovet av geologisk kompetens ökat och enligt information på den fackliga akademikerorganisationen SACO:s webbplats är framtidsutsikterna goda.
Se även Naturvetarnas webbplats.

I Sverige finns det drygt 200 företag och myndigheter med geologisk kompetens, av vilka många även är verksamma utomlands. Exempel på arbetsområden är geologisk kartläggning, planering av hållbar utvinning av naturresurser som grundvatten, malmer, industrimineral och byggnadsmaterial, planering av infrastrukturprojekt, miljökonsekvensbeskrivningar och naturvård.

Utbildningen förbereder dig också för en karriär som forskare. En del studenter fortsätter med forskarutbildning efter avslutad masterexamen till exempel inom områden som jordskorpans uppbyggnad och ålder, livets utveckling, klimatförändringar eller miljögeologi.

Exempel på karriärvägar

Geologi är ett mycket brett ämne och du kan arbeta inom en mängd olika områden. Här följer några exempel.

Miljöutredningar

Många geologer arbetar med miljöutredningar – till exempel kartläggning och sanering av förorenad industrimark. Beskrivningar av geologiska och hydrologiska förhållanden ingår ofta i miljökonsekvensbeskrivningar i samband med samhällsplanering och tillståndsansökningar för att skydda människors hälsa och miljön.

Andra arbetsuppgifter kan vara inventering av erosionskänsliga kuststräckor, bedömning av effekter av framtida klimatförändringar på olika samhällsfunktioner och – även om det inte är så vanligt – planering av slutförvaring av radioaktivt avfall.

Jessica arbetar som miljögeotekniker på Tyréns

Kristina arbetar som miljökonsult på NIRAS  

Geologisk kartläggning

Geologer är experter på att klarlägga utbredningen av olika material och egenskaper i berggrund, jordlager och grundvatten. Metodiken och skalan varierar stort men geologisk kartering kan exempelvis resultera i ökad kunskap om grundvattentillgångar, skredfarliga jordarter, hälsofarligt markradon och viktiga mineraltillgångar. 

Den statliga myndigheten Sveriges Geologiska Undersökning är störst i branschen men geologisk kartering används också inom konsultverksamhet och tillämpad forskning. Många geologer arbetar också med prospektering, planering och övervakning inom gruvnäringen som är en viktig bransch, inte minst i Sverige.

Geoteknik och grundvattenfrågor

Geologisk expertis är nödvändig som komplement till geotekniska undersökningar inför stora infrastrukturprojekt– till exempel järnvägstunnlar, broar och hamnanläggningar. Vattnets förekomst och rörelse i berggrund och jordlager spelar en väldigt viktig roll i sådana projekt. Som geolog samarbetar du med ingenjörer och arkitekter inför, under och efter olika typer av bygg- och anläggningsprojekt.

Daniel arbetar som miljögeotekniker på Sigma

Li arbetar som hydrogeolog på WSP Environmental

Utbildning, forskning och information

Som geolog har du expertkompetens inom ett viktigt framtidsområde som i många fall är förbluffande okänt i samhället. Många av våra stora samhällsutmaningar är beroende av kunskap om jorden som system och om dess olika delar, inte minst till följd av ökande befolkning, större behov av hållbar hushållning med naturresurser och förändringar i klimatsystemet. 

Du kan arbeta med forskning och förmedling av kunskap inom en mängd olika områden. Med en masterexamen har du goda möjligheter att fördjupa dig inom det du är allra mest intresserad av. I Lund har vi flera starka forskargrupper och stor bredd. Vår forskning omfattar bland annat 

 • jordens magnetfält 
 • jordskorpans sammansättning 
 • kontinentalplattornas rörelser
 • bergskedjebildning
 • meteoritnedslag
 • livets och atmosfärens utveckling 
 • utdöda djurgruppers biologi 
 • klimatvariationer, havsmiljöförändringar och klimatmodellering i olika tidsperspektiv 
 • solens påverkan på klimatet 
 • åldersbestämning av olika geologiska och biologiska material 
 • inlandsisars och glaciärers påverkan på jordlager och markyta
 • landskapsförändringar sedan istiden
 • rörelser och föroreningar i grundvattnet

Dessutom efterfrågas geologisk kompetens idag allt mer utanför universitetsvärlden: Du kan till exempel arbeta med 

 • förnybar energiproduktion
 • förmedling av kunskap inom turistnäring och museiverksamhet 
 • naturguidning 
 • kompetensutveckling och avancerade utredningar hos myndigheter och större företag
 • dokumentation av olika typer av miljöförändringar

Josefin arbetar som doktorand vid Lunds universitet

Mimmi arbetar som forskare på Naturhistoriska Riksmuseet

"Tack! Det känns väldigt roligt!

Vilken grej att börja arbeta på riktigt med sådant som man faktiskt pluggat!
Ni skall ha en stor eloge på Geologiska institutionen för hur uppdaterade ni är på hur saker går till i arbets-
livet."
Emil Engvall, f.d. student vid Lunds universitet.