GEOL01

Examensarbete, 15 hp

Ett examensarbete ger en fördjupning inom ett område av geologin och är normalt det som avslutar en geologutbildning. Detta examensarbete är för dig som ämnar ta ut en naturvetenskaplig kandidatexamen i geologi. Arbetet syftar till att självständigt lösa en begränsad uppgift inom föreskriven tid och att redovisa den i form av en uppsats i institutionens publikationsserie för examensarbeten. Arbetet kan ingå i ett större grundvetenskapligt forskningsprojekt eller ha en direkt tillämpad frågeställning. Det skall också presenteras muntligt och försvaras vid ett seminarium. Val av ämne sker i samråd med handledare. Projektförslag kommer att finnas i god tid före kursstart, men har du idéer och kontakter kan du komma med ett eget projektförslag. Inom kursen ligger vissa obligatoriska undervisningsmoment.

PM för examensarbetare på grundnivå (pdf, ny flik)
Fakultetens regler och rekommendationer för examensarbeten på grundnivå (pdf, ny flik)
Protokoll för bedömning av examensarbete (pdf, ny flik)

Tidigare examensarbeten
Var på jorden vi har gjort examensarbeten

Allmänt

Detta är en obligatorisk kurs på kandidatprogrammet i naturvetenskap, inriktning geologi (NGNAT GEOL). Kursen läses under andra halvan av sjätte terminen, se studiegång.

Ansökan

Kurstid: VT2, heltidsstudier
Behörighetskrav: Grundläggande samt 90 hp i geologi inkluderande GEOB21-GEOB25, GEOB01-GEOB04 eller motsvarande
Utbildningsnivå: Grundnivå

Ansök hos www.antagning.se